วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

 1. มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำองค์กรวิชาชีพจดหมายเหตุที่มีการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์และการให้บริการที่มีมาตรฐาน
 2. เป็นองค์กรหลักในการบริหารเอกสารสำคัญของชาติให้ได้รับการจัดเก็บอย่างครบถ้วนยั่งยืน และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

พันธกิจ

 1. อนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุไว้เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
 2. พัฒนางานจดหมายเหตุทุกกระบวนงานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 3. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเอกสารจดหมายเหตุ
 4. เป็นแหล่งจัดเก็บเอกสารชั้นต้นที่มีคุณค่าถาวร เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
 5. พัฒนาระบบการบริหารเอกสารและจัดทำระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานจดหมายเหตุสากล
 6. ให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บูรณาการร่วมกับเครือข่าย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

ยุทธศาสตร์

 1. การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้สนับสนุนการดำเนินงานตามกระบวนงานจดหมายเหตุให้เข้มแข็งเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น
 2. การพัฒนาบุคลากรของหอจดหมายเหตุแห่งชาติให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยเป็นมืออาชีพ
 3. การบริหารจัดการงานจดหมายเหตุเพื่อรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พุทธศักราช 2556
 4. การประชาสัมพันธ์งานจดหมายเหตุเชิงรุก
 5. การพัฒนาภาพลักษณ์ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
 6. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านจดหมายเหตุ
 7. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเครืองข่ายงานจดหมายเหตุ
 8. การพัฒนาระบบการบริหารเอกสารตามมาตรฐานจดหมายเหตุสากล