ข่าวประชาสัมพันธ์

การเสวนาวิชาการ เรื่อง รอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป

กิจกรรมเนื่องในงาน ใต้ร่มพระบารมี 239 กรุงรัตนโกสินทร์

20 ปี สมาคมจดหมายเหตุไทย

ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนเมษายน 2564

เจ้าหน้าที่จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนกุมภาพันธ์

จุดบริการเอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ปิดบริการวันเสาร์ ประจำปี 2564 เนื่องจากพ่นน้ำยากำจัดปลวก

ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 5, 10 - 12 ธันวาคม 2563

นายทหารประทวนชั้นต้นสายวิทยาการ รุ่นที่ 2 กองบัญชากองทัพไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นายทหารประทวนชั้นต้นสายวิทยาการ รุ่นที่ 2 กองบัญชากองทัพไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ข่าวสารทั้งหมด