ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการในการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ ประเภทภาพถ่ายและอัลบั้ม

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดกิจกรรมประกาศเจตจำนง สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติปิดบริการเนื่องในวันมาฆบูชา

นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ผู้อำนวยการสถาบันเกาหลีศึกษา (The Korean Studies Institute) และเจ้าหน้าที่ศูนย์เอกสารมรดกทางวัฒนธรรม เยี่ยมชมการดำเนินงานและการบริหารจัดการเอกสารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก

นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จังหวัดนครนายก ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ภาควิชาบรรณรักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ข่าวสารทั้งหมด