ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนธันวาคม 2565

ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม 9th MOWCAP General Meeting ของคณะกรรมการแห่งภูมิภาคว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (MOWCAP)

หอจดหมายเหตุแห่งชาติปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2565

นางพัชรินทร์ ลั้งแท้กุล ผู้อำนวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ ได้รับเชิญจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ มองอนาคตด้วยข้อมูลประวัติศาสตร์: บทบาทของจดหมายเหตุ เรื่อง มองประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยผ่านจดหมายเหตุ

คณะครูจากโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นิสิตภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนตุลาคม 2565

นักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกาาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนสิงหาคม 2565

ข่าวสารทั้งหมด