ข่าวประชาสัมพันธ์

หอจดหมายเหตุแห่งชาติปิดให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2564

หอจดหมายเหตุแห่งชาติปิดให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเปิดให้บริการตามปกติ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กลับมาเปิดให้บริการ วันที่ 21 มิถุนายน 2564

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2564

9 มิถุนายน วันจดหมายเหตุสากล

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 มิถุนายน 2564

หอจดหมายเหตุแห่งชาติปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564

หอจดหมายเหตุแห่งชาติปิดบริการ วันที่ 27 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2564

ประกาศเลื่อนงานเสวนาวิชาการ รอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป”

ข่าวสารทั้งหมด