ข่าวประชาสัมพันธ์

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนพฤษภาคม 2565

นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ประมวลภาพงานเสวนาวิชาการ เสด็จทำไม? ไกลถึงยุโรป กิจกรรมเนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ กิจกรรมเนื่องในงาน ใต้ร่มพระบารมี 240 กรุงรัตนโกสินทร์

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนเมษายน 2565

การรับมอบเอกสารส่วนบุคคลจากนางสาววิภาดา โมรินทร์

การรับมอบเอกสารส่วนบุคคลนายประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์

ข้าราชการทหาร กองทัพไทย ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

แบบตอบรับหนังสือจดหมายเหตุกรณีกราดยิง ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวสารทั้งหมด