ข่าวประชาสัมพันธ์

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book): หนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ประกาศรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

กรณีบัตรรับหนังสือสูญหาย

ประกาศรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

กรณีผู้มีบัตรรับหนังสือ

แจ้งวันปิดให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ ในเดือนตุลาคม 2564

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กลับมาเปิดให้บริการ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

หอจดหมายเหตุแห่งชาติปิดให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2564

หอจดหมายเหตุแห่งชาติปิดให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2564

หอจดหมายเหตุแห่งชาติปิดให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

ข่าวสารทั้งหมด