ข่าวประชาสัมพันธ์

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2564

9 มิถุนายน วันจดหมายเหตุสากล

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 มิถุนายน 2564

หอจดหมายเหตุแห่งชาติปิดบริการ ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2564

หอจดหมายเหตุแห่งชาติปิดบริการ วันที่ 27 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2564

ประกาศเลื่อนงานเสวนาวิชาการ รอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป”

การเสวนาวิชาการ เรื่อง รอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป

กิจกรรมเนื่องในงาน ใต้ร่มพระบารมี 239 กรุงรัตนโกสินทร์

20 ปี สมาคมจดหมายเหตุไทย

ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนเมษายน 2564

เจ้าหน้าที่จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เจ้าหน้าที่จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 

ข่าวสารทั้งหมด