ข่าวประชาสัมพันธ์

นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

คณะ The World Bank Group Information Technology Solution Archives and Records (ITSAR) ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นักวิจัยจากสถาบัน The National Institute of Public Administration Republic of Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าศึกษากระบวนงานจดหมายเหตุ

นักศึกษาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรสื่อ ช่อง 7HD และคณะ หารือการบริหารจัดการงานจดหมายเหตุ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการเอกสารและการให้บริการค้นคว้า

ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และผู้แทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ เข้าเยี่ยมผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุในวันเสาร์ ประจำปี 2567

ข่าวสารทั้งหมด