ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 36 คน ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์พิเศษ และสมาชิกสมาคมนักแปลและล่าม ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติรับมอบเอกสารวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566 จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวาระครบรอบ 71 ปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2566

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

วันที่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566

สิตภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

รายงานผลการประเมินองค์กรคุณธรรมประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ข่าวสารทั้งหมด