ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายระยะเวลาการส่งแบบคำขอจัดทำหนังสือที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติรับมอบเอกสารพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยมอบหมายงานแก่กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา

เจ้าหน้าที่ Department of Archives, Ministry of Economy and Finance ประเทศกัมพูชา ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ตราประจำจังหวัด”

กิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2567 เรื่องเอกสารล้ำค่าจารึกสยาม

หัวหน้าแผนกพิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนพฤษภาคม 2567

การเสวนาวิชาการ เรื่อง อวดของสะสม “นักสะสมบันทึกสยามจากต่างแดน”

กิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2567 เรื่อง “เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม”

เจ้าหน้าที่ Asia Art Archive เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ข่าวสารทั้งหมด