ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2563

ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าศึกษาดูงานและขอคำแนะนำในการจัดทำพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุ

ผู้ช่วยอธิการบดี และเจ้าหน้าที่กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าศึกษาดูงานและขอคำแนะนำในการจัดทำพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุ

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 33 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

อาจารย์และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

อาจารย์และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าศึกษาดูงานและขอคำแนะนำในการจัดทำหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไทย

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าศึกษาดูงานและขอคำแนะนำในการจัดทำหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ไทย

ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 13, 23-24 ตุลาคม 2563

ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 13, 23-24 ตุลาคม 2563

ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 4-7 กันยายน 2563

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 4 - 7 กันยายน 2563

การเสวนาเรื่อง งานจดหมายเหตุ: บทบาทหน้าที่ในสังคมไทย

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการเสวนาออนไลน์ เนื่องในวันจดหมายเหตุสากล และวันแห่งการสถาปนาหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ครั้งที่ 4

ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 12 สิงหาคม 2563

ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 12 สิงหาคม 2563

ข่าวสารทั้งหมด