ข่าวประชาสัมพันธ์

จุดบริการเอกสารจดหมายเหตุ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ปิดบริการวันเสาร์ ประจำปี 2564 เนื่องจากพ่นน้ำยากำจัดปลวก

ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 5, 10 - 12 ธันวาคม 2563

นายทหารประทวนชั้นต้นสายวิทยาการ รุ่นที่ 2 กองบัญชากองทัพไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นายทหารประทวนชั้นต้นสายวิทยาการ รุ่นที่ 2 กองบัญชากองทัพไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2563

ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าศึกษาดูงานและขอคำแนะนำในการจัดทำพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุ

ผู้ช่วยอธิการบดี และเจ้าหน้าที่กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าศึกษาดูงานและขอคำแนะนำในการจัดทำพิพิธภัณฑ์ หอเกียรติยศ และหอจดหมายเหตุ

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 33 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

อาจารย์และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

อาจารย์และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 12 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ข่าวสารทั้งหมด