วันนี้เมื่อวันนั้น

16 พฤษภาคม ร.ศ.116

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเรือพระที่นั่งมหาจักรี ที่เมืองเวนิส

15 พฤษภาคม พ.ศ.2475

พิธีแห่ปลาที่วัดรามัญคลองบางหลวง ธนบุรี

10 พฤษภาคม ร.ศ.114

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 ในเจ้าจอมมารดาเปี่ยม (ต้นราชสกุล สวัสดิวัตน์) ทูตประจำกรุงปารีส ถ่ายเมื่อแรกถึงสถานทูตที่กรุงปารีส

9 พฤษภาคม พ.ศ.2472

สุริยุปราคาที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

3 พฤษภาคม พ.ศ.2478

งานยุทธกีฬาที่ท้องสนามหลวง ตอนทหารไทยรบฮ่อที่เมืองหลวงพระบาง

1 พฤษภาคม พ.ศ.2496

การขุดลองคลองผดุงกรุงเกษม

22 เมษายน พ.ศ.2474

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีเจ้าพระยาพิไชยญาติ (ดั่น บุนนาค) เป็นพระยาแรกนา

21 เมษายน พ.ศ.2485

จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความนิยมไทย โดยมีอธิบดีกรมโฆษณาการ เป็นประธานกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา ส่งเสริมการนิยมของไทย

14 เมษายน พ.ศ.2498

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ เสด็จสหรัฐอเมริกา โดยเรือ Queen Elizabeth ของบริษัท Cunard โดยมีการชักธงไตรรงค์ในเรือที่ใช้เสด็จ

7 เมษายน พ.ศ.2497

เครื่องบินของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา จำนวน 76 ลำ ขนทหารจากอาฟริกาเหนือผ่านดอนเมืองไปไซง่อน ในเที่ยวแรกใช้เครื่องบิน C54 No.9077, Caption Fink, Crew of 8