วันนี้เมื่อวันนั้น

25 มกราคม พ.ศ. 2502

รัฐพิธีเปิดพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

9 มกราคม พ.ศ.2472

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์สะพานพระพุทธยอดฟ้า

16 พฤษภาคม ร.ศ.116

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเรือพระที่นั่งมหาจักรี ที่เมืองเวนิส

15 พฤษภาคม พ.ศ.2475

พิธีแห่ปลาที่วัดรามัญคลองบางหลวง ธนบุรี

10 พฤษภาคม ร.ศ.114

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฏ์ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 4 ในเจ้าจอมมารดาเปี่ยม (ต้นราชสกุล สวัสดิวัตน์) ทูตประจำกรุงปารีส ถ่ายเมื่อแรกถึงสถานทูตที่กรุงปารีส

9 พฤษภาคม พ.ศ.2472

สุริยุปราคาที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

3 พฤษภาคม พ.ศ.2478

งานยุทธกีฬาที่ท้องสนามหลวง ตอนทหารไทยรบฮ่อที่เมืองหลวงพระบาง

1 พฤษภาคม พ.ศ.2496

การขุดลองคลองผดุงกรุงเกษม

22 เมษายน พ.ศ.2474

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีเจ้าพระยาพิไชยญาติ (ดั่น บุนนาค) เป็นพระยาแรกนา

21 เมษายน พ.ศ.2485

จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความนิยมไทย โดยมีอธิบดีกรมโฆษณาการ เป็นประธานกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา ส่งเสริมการนิยมของไทย