การสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ

ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุได้ 3 วิธี คือ

  1. ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ (จากเว็บไซต์)
  2. ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ (จาก Mobile Application)
  3. สืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

วิธีการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุในระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ (จากเว็บไซต์ และ Mobile Application )

วิธีการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ข้อปฏิบัติการเข้าใช้บริการ

  1. ฝากสิ่งของส่วนตัวไว้ในตู้เก็บของก่อนเข้าห้องบริการค้นคว้า ยกเว้นปากกา ดินสอ กระดาษ หรือสมุดจดข้อความ
  2. ห้ามนำอุปกรณ์ทำสำเนาเอกสารเข้าห้องบริการค้นคว้า
  3. ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทในห้องบริการค้นคว้า
  4. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มทุกประเภทเข้าห้องบริการค้นคว้า

วันเวลาที่ให้บริการ

เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 น. - 16.00 น.
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.00 น.
ปิดบริการ
วันเสาร์สุดท้ายของเดือน วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี และระหว่างวันที่ 15 - 31 ธันวาคม เนื่องจากตรวจสอบเอกสารประจำปี