จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 ราย

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ FCU และ CDU ของระบบปรับอากาศ อาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จำนวน 6 เครื่อง

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 1 ราย

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนตัวพาประตูในลิฟท์ (Fermator Elevator Car Door Vane) ของลิฟท์โดยสาร อาคารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จำนวน 1 งาน

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 45 รายการ

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำไมโครฟิล์มสำเนาชนิดซิลเวอร์เพื่อการอนุรักษ์และบริการ

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อก๊าซไนโตรเจน จำนวน 8 ท่อ

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้รับจ้าง จำนวน 1 คัน

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 45 รายการ

หน้าข่าวสาร