เอกสารจดหมายเหตุที่ให้บริการ

สรุปยอดปริมาณเอกสารในคลังเก็บเอกสาร

 1. เอกสารลายลักษณ์ จำนวน 10,285 ฟุต
 2. เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
  1. ฟิล์มกระจก จำนวน 31,289 แผ่น
  2. ภาพ จำนวน 451,504 ภาพ
  3. ฟิล์ม จำนวน 816,118 ภาพ
  4. แผนที่ แผนผัง แบบแปลน จำนวน 20,187 แผ่น
  5. โปสเตอร์ จำนวน 2,496 แผ่น
  6. ปฏิทิน จำนวน 4,472 แผ่น
  7. แถบบันทึกเสียง จำนวน 4,467 ม้วน
  8. วีดิทัศน์ จำนวน 3,941 ม้วน
  9. ไมโครฟิล์ม จำนวน 9,731 ม้วน
  10. ซีดี จำนวน 734 แผ่น
  11. แถบบันทึกภาพดิจิตอล จำนวน 34 ม้วน
 3. เอกสารเย็บเล่ม สิ่งพิมพ์รัฐบาล หนังสือหายาก จำนวน 44,023 เล่ม
 4. เอกสารการประชุม บันทึกความทรงจำ บันทึกเหตุการณ์ จำนวน 1,867 เรื่อง
 5. เอกสารข่าว จำนวน 677,443 ข่าว

หมายเหตุ คำนวณโดยประมาณ

 • เอกสาร 1 ฟุต = 3 แฟ้มผูก = 75 เรื่อง = 1,500 แผ่น ( 1 ปึก 50 แผ่น )
 • เอกสารเย็บเล่ม หนังสือ ข่าว x 33 แผ่น
 • ฟิล์ม 1 ม้วน x 30 เฟรม
 • เอกสาร 3 กล่อง = 1 ฟุต