สาระน่ารู้จากเอกสารจดหมายเหตุ

กำหนดการเฉลิมพระสุพรรณบัฏ ตั้งกรมฝ่ายใน ร.ศ.๑๒๔ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี)

กรมขุนทิพยลาภพฤฒิธาดา เสนาบดีกระทรวงวัง รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ตามพระราชประเพณีมีมา เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าฝ่ายในเจริญพระชนมพรรษา ทรงพระราชดำริเห็นสมควรแล้...

ยกเลิกการเดินสามหาบของหลวง

ในคราวงานพระเมรุมาศและงานพระเมรุ ตามประเพณีจะมีการเดินสามหาบเวียนพระเมรุมาศหรือพระเมรุในวันเก็บพระบรมอัฐิหรือพระอัฐิ โดยผู้ที่เดินสามหาบจะเป็นพระราชวงศ์หรือข้าราชการ  เมื่อคราวงานพระเมรุพระราชทานเพลิ...

พระราชนิยมเรื่องเครื่องแต่งกายหญิงบรรดาศักดิ์ในงานพระศพพระราชวงศ์

ในคราวงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา พุทธศักราช 2467 เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลเรียนพระราชปฏิบัติเรื่องเครื่องแต่งกายหญิงบรรดาศั...

บันทึกเรื่องการรักษาพระนคร ครั้งรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้มีการจัดทำบันทึกเรื่องการรักษาพระนคร ครั้งรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสยุโรปไว้ โดยเป็นการสรุปรวมพระบรมราโชวาทถึงกระทรวงต่างๆ พระราชหัตถเลขา การตั้งกร...

การบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2469

 ภายหลังจากเสด็จสวรรคต 1 ปี การพระราชกุศลถวายพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นยังมิเคยทำ คราวสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ก็ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การพระราชกุศลวันที่ 23 ตุ...

ประกาศยกเลิกการโกนผมแทนการไว้ทุกข์

ตามโบราณราชประเพณีเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จสวรรคตนั้น ตั้งแต่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และราษฎร ต้องโกนผมแทนการไว้ทุกข์ทั้วทั้งราชอาณาจักร แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำรัสไว้...

ประกาศเปลี่ยนรัตนโกสินทรศกใช้พุทธศักราช

การนับวันเดือนปีในราชการนั้นมีหลักฐานเอกสารจดหมายเหตุตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ศึกษาได้จากเอกสารจดหมายเหตุ ร.4 .1 ก/8 เรื่องที่ 29 วันขึ้นปีใหม่ของไทย วันสงกรานต์) ต่อมาในรัชส...

ต้นกำเนิดราชกิจจานุเบกษา

 ตามพระราชหัตถเลขาและประกาศต่าง ๆ ในรัชกาลที่ 4 ปี จ.ศ.1223 – 1242 (ร.ศ. 80 – 99) มีเรื่อง ทรงปรารพทำนุบำรุงแผ่นดิน โดยพระราชดำริว่าการทำนุบำรุงแผ่นดินให้เรียบร้อยนั้น หนังสือราชการที่ส่งและประกาศออก...

วันวานผ่านภาพเก่า... เล่าเรื่อง เมืองพิจิตร

ชื่อเอกสาร : วันวานผ่านภาพเก่า... เล่าเรื่อง เมืองพิจิตร

ละครพูดในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ชื่อเอกสาร : ละครพูดในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว