คำถามที่พบบ่อย

Username คือหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

Password คือ หมายเลข 4 ตัวสุดท้ายของหมายเลขบัตรประชาชน

 1. การให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ แบ่งเป็น 2 ห้อง ได้แก่
  • ห้องกรมหลวงพิชิตปรีชากร ให้บริการเอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์
   วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
   ยกเว้นวันเสาร์สุดท้ายของทุกเดือน และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • ห้องบุรฉัตร ให้บริการเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
   วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.
   และ 13.00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 2. การให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และหอจดหมายเหตุส่วนภูมิภาค
  • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
 3. ระหว่างวันที่ 15 – 30 ธันวาคม ของทุกปี หอจดหมายเหตุแห่งชาติทุกแห่งปิดให้บริการ เนื่องจากตรวจสอบเอกสารประจำปี

ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุได้ 3 วิธี คือ ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ (จากเว็บไซต์) ระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ (จาก Mobile Application) และสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

 1. วิธีการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุในระบบสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ (จากเว็บไซต์ และ Mobile Application )
 2. วิธีการสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปฏิบัติตามระเบียบกรมศิลปากร ว่าด้วยการเข้าใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ