ติดต่อหอจดหมายเหตุ

ติดต่อสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ National Archives of Thailand

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ National Archives of Thailand

สถานที่ตั้ง : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทรศัพท์ : 0 2281 1599 , 0 2282 8423
                 - งานรับ-ส่งหนังสือ, งานสารบรรณ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) ต่อ 104,115
                 - งานบริหารเอกสาร, ทำลายเอกสาร (กลุ่มบริหารเอกสาร) ต่อ 119,120
                 - งานบันทึกเหตุการณ์, หนังสือจดหมายเหตุ (กลุ่มบันทึกเหตุการณ์) ต่อ 142 - 145
                 - งานอนุรักษ์เอกสาร (กลุ่มอนุรักษ์เอกสาร) ต่อ 502
                 - บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ (กลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ)
                    ต่อ 103 (เอกสารลายลักษณ์), 233 (เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ)
                 - ศึกษาดูงาน ต่อ 226
                 - ฝึกงาน ต่อ 103,301
โทรสาร : 0 2628 5172
อีเมล : contact@nat.go.th
social media : Facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

แผนที่