ติดต่อหอจดหมายเหตุ

ติดต่อสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ National Archives of Thailand

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ National Archives of Thailand

สถานที่ตั้ง : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทรศัพท์ : 0 2281 1599 , 0 2282 8423
โทรสาร : 0 2628 5172
อีเมล : contact@nat.go.th
social media : Facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

แผนที่