ข่าวสาร

Category

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนพฤษภาคม 2565

นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒศึกษาดูงาน ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ประมวลภาพงานเสวนาวิชาการ เสด็จทำไม? ไกลถึงยุโรป กิจกรรมเนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ กิจกรรมเนื่องในงาน ใต้ร่มพระบารมี 240 กรุงรัตนโกสินทร์

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนเมษายน 2565

การรับมอบเอกสารส่วนบุคคลจากนางสาววิภาดา โมรินทร์

การรับมอบเอกสารส่วนบุคคลนายประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์

ข้าราชการทหาร กองทัพไทย ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม