ข่าวสาร

Category

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติรับมอบเอกสารพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยมอบหมายงานแก่กรมราชโลหกิจและภูมิวิทยา

เจ้าหน้าที่ Department of Archives, Ministry of Economy and Finance ประเทศกัมพูชา ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ตราประจำจังหวัด”

กิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2567 เรื่องเอกสารล้ำค่าจารึกสยาม

หัวหน้าแผนกพิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้รับจ้าง (ไม่รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) จำนวน 2 คัน

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถตู้รับจ้าง จำนวน 2 คัน

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน