ข่าวสาร

Category

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 มิถุนายน 2564

9 มิถุนายน วันจดหมายเหตุสากล

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 มิถุนายน 2564

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อคกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564)

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ส่วนเกิน)

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้าหลัก จำนวน 1 ตู้

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมระบบส่งน้ำประปาภายในอาคาร จำนวน 1 งาน

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งท่อน้ำประปาเข้าตู้น้ำดื่ม จำนวน 1 งาน

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายคล้องบัตรพร้อมซองใส่บัตร จำนวน 200 ชุด