ข่าวสาร

Category

หอจดหมายเหตุแห่งชาติปิดบริการ วันที่ 27 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2564

ประกาศเลื่อนงานเสวนาวิชาการ รอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป”

การเสวนาวิชาการ เรื่อง รอยประพาสปิยมหาราชเสด็จยุโรป

กิจกรรมเนื่องในงาน ใต้ร่มพระบารมี 239 กรุงรัตนโกสินทร์

20 ปี สมาคมจดหมายเหตุไทย

ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนเมษายน 2564

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุซ่อมบำรุง จำนวน 17 รายการ

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 111 รายการ

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม