สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร มีหน้าที่รับผิดชอบรวบรวม เก็บรักษา อนุรักษ์ และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุที่รับมอบจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเอกสารของบุคคลที่มีผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อใช้เป็นประจักษ์พยานหรือหลักฐานอ้างอิงการดำเนินงานของหน่วยงานและบุคคล เป็นแนวทางในการวางนโยบายและแผนงานของรัฐ รวมถึงเป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สะท้อนพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรมของชาติ

วัน เวลา ที่ให้บริการ

เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 8.30 น. – 16.00 น.

เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8.30 น. - 16.00 น.

ปิดบริการ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันเสาร์ที่พ่นน้ำยากำจัดปลวก (ดูตารางการปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุในวันเสาร์)
ระหว่างวันที่ 15 - 31 ธันวาคม เนื่องจากตรวจสอบเอกสารประจำปี

Mobile Application

ติดต่อเรา

แผนที่