วันพุธ ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
เผยแพร่เมื่อ: 21 ก.ย. 60จำนวนผู้เข้าชม:589

          เวลา ๙ นาฬิกา ๕๕ นาที พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จ ลงจากขั้น ๑๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช เสด็จพระราชดําเนินไปยังพระที่นั่ง อนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เพื่อเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ใน การพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมงกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ ราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จด้วย
          โอกาสนี้ ประชาชนชาวไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า
          เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๐ นาที พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จออก ณ สีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงยืนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ที่แท่นหน้าสีหบัญชร ชาวพนักงานกระทั่ง มโหระทึก ประโคมแตรฝรั่ง ทหารกองเกียรติยศสามเหล่าทัพถวายความเคารพ แตรวงบรรเลง เพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ๒๑ นัด
          สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร กราบบังคมทูล พระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนคณะรัฐมนตรี ข้าราขการและราษฎรทุกหมู่เหล่า นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทน สมาชิกรัฐสภา นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพร ชัยมงคลแทนข้าราชการตุลาการ และ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กราบบังคมทูลพระกรุณาเบิกทหารรักษาพระองค์ถวายสัตย์ปฏิญาณ
          จากนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดํารัสว่า
          “คําอวยพรและคําปฏิญาณสัญญาที่ทุกท่านได้กล่าวนั้น เป็นที่ประทับใจมาก ขอขอบพระทัย และขอบใจท่านทั้งหลาย ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคน ที่พรั่งพร้อมกันมาด้วยความปรารถนาดี และไมตรีจิต ความปรารถนาดีและความพร้อมเพรียงกันของทุกท่าน อย่างที่ได้เห็นในวันนี้ ทําให้ข้าพเจ้าปลื้มใจ มีกาลังใจมากขึ้น ด้วยมีความเชื่อเสมอมาว่า ความเมตตาปรารถนาดีของท่านต่อกันนี้เป็นปัจจัยอย่างสําคัญ ที่จะทําให้ความพร้อมเพรียงให้เกิดมีขึ้น ทั้งในหมู่คณะ และในชาติบ้านเมืองและถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมข้อนี้ประจําอยู่ในจิตใจ ก็มีความหวังได้ว่า บ้านเมืองไทย ไม่ว่าจะอยู่ ในสถานการณ์ใด ๆ ก็จะอยู่รอดปลอดภัยและดํารงมั่นคงต่อไปได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอนขออํานาจแห่งคุณพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่าน ให้มีแต่ความผาสุก ร่มเย็นยั่งยืนไป”
          พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงโบกพระหัตถ์รับการถวายความเคารพ ของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและประชาชน ได้เวลาอันสมควรเสด็จพระราชดําเนินกลับ แตรวง บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหาร ตํารวจ ข้าราชการ และประชาชนที่เฝ้าทูลละออง ธุลีพระบาท ณ ที่นั้น ถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” โดยพร้อมเพรียงกัน ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดําเนิน จนถึงโรงพยาบาลศิริราชมีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและถวายพระพรชัยมงคลอย่างเนืองแน่น
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง: สํานักพระราชวัง