วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
เผยแพร่เมื่อ: 21 ก.ย. 60จำนวนผู้เข้าชม:518

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัท เนชั่น มัลตมีเดีย กรุ๊ป (มหาชน) จัดพิธีมอบรางวัลแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕ ในโครงการ ๖ องค์กรต้นแบบ คิดดี ทำดี สังคมดี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศ องค์กรต้นแบบที่ได้รับรางวัลจำนวน ๖ องค์กร ประกอบด้วย
          ภาคกลาง ได้แก่ ชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี
          ภาคเหนือ ได้แก่ บ้านดอกบัว ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพะเยา
          ภาคใต้ ได้แก่ มูลนิธิสุข - แก้ว แก้วแดง จังหวัดยะลา
          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ บริษัท ไทยสมาร์ทไลฟ์ จำกัด จังหวัดยโสธร
          ภาคตะวันตก ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
          ภาคตะวันออก ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยเบศร จังหวัดปราจีนบุรี
          สืบเนื่องมาจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความสำคัญของการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสังคมไทย จึงได้ร่วมกับ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดทำโครงการ ๖ องค์กรต้นต้นแบบ คิดดี ทำดี สังคมดี มาตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์กรสร้างสรรค์คุณงามความดีให้แก่สังคม รวมถึงสร้างสรรค์ ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนที่องค์กรนั้นตั้งอยู่เพื่อเผยแพร่เป็นองค์กรต้นแบบ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (มหาชน)