วันพุธ ที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
เผยแพร่เมื่อ: 21 ก.ย. 60จำนวนผู้เข้าชม:477

          ปรากฏการณ์ดาวศูกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ (Transit of Venus) เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ดาวศุกร์เคลื่อนที่ผ่านแนวเส้นตรงคั่นระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ ทำให้ดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์ และโลก เรียงอยู่ในแนวเดียวกัน มีลักษณะคล้ายสุริยุปราคาขนาดเล็ก ดาวศุกร์จะปรากฏเป็นจุดดำกลมขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียว แล้วค่อยๆโคจรเคลื่อนผ่านด้านหน้าดวงอาทิตย์ จากด้านตะวันออกไปยังด้านตะวันตก ใช้เวลาประมาณ ๖ ชั่วโมง สามารถมองเห็นได้ทั่วโลก ในวันอังคาร ที่ ๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ เวลา ๒๒ นาฬิกา ตามเวลามาตรฐานโลก สำหรับประเทศไทยตรงกับวันพุธ ที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ เวลา ๕ นาฬิกา ๔๙ นาที ถึงเวลา ๑๑ นาฬิกา ๔๙ นาที

          ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์เกิดขึ้นมาแล้ว ๖ ครั้ง ในพุทธศักราช๒๑๘๒,๒๓๐๔,๒๓๑๒,๒๔๒๕,๒๔๒๕, และ ๒๕๔๗ โดยนักดาราศาสตร์คำนวณว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๖๖๐ หรือ ๑๐๕ ปีข้างหน้า

          โอกาสนี้ เมื่อเวลา ๙ นาฬิกา ๑๖ นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก เพื่อทอดพระเนตรปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ด้วยกล้องโทรทรรศน์ติดฟิล์มกรองแสงอาทิตย์ รวมทั้งทอดพระเนตรผ่านหน้ากากฟิล์มกรองแสงอาทิตย์ และทรงฉายรูปดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์มีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๔ นักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาตร์พระมงกุฏเกล้า และประชาชน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ร่วมชมปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ในครั้งนี้ด้วย

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สมาคมดาราศาสตร์ไทย