จดหมายเหตุประเทศไทย

หมวดหมู่

จดหมายเหตุประเทศไทย

เป็นบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศ เรียงลำดับเหตุการณ์ตามวัน เดือน ปี เพื่อให้ผู้ค้นคว้าสามารถมองเห็นบริบทของเหตุการณ์ภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เกิดขึ้นจริง ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการทางวิชาการ บันทึกเหตุการณ์สำคัญของกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

 

สืบค้นเอกสารจดหมายเหตุประเทศไทย

กรุณาระบุเหตุการณ์ หรือ วันที่ ที่ต้องการค้นหา

Advanced Tips
Type Example Notes
Fuzzy kettle~ Contain terms that are close to the word kettle, such as cattle
Wild cat* Contain terms that begin with cat, such as category and the extact term cat itself
Exact-Single orange Contain the term orange
Exact-Phrase "dnn is awesome" Contain the exact phase dnn is awesome
OR orange bike Contain the term orange or bike, or both. OR, if used, must be in uppercase
orange OR bike
AND orange AND bike Contain both orange and bike. AND must be in uppercase
Combo (agile OR extreme) AND methodology Contain methodology and must also contain agile and/or extreme
Results per Page:
select
Limit the search results with the specified tags.
Limit the search results modified within the specified time.
select
Limit the search results from the specified source.
select
Search results must be an exact match for the keywords.