ราคา:350บาท
สินค้า:มีสินค้า
สมุดภาพจดหมายเหตุพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุวราชสกุลวงศ์
เผยแพร่เมื่อ: 16 มิ.ย. 59จำนวนผู้เข้าชม:1741

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้นำภาพที่จัดแสดงนิทรรศการ ชุด ยุวเจ้าฟ้า และยุวพระองค์เจ้า รวมถึงการคัดเลือกภาพเพิ่มเติม มาจัดพิมพ์เป็นสมุดภาพ โดยการนำเสนอเนื้อหาและภาพประกอบด้วย พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ พระประวัติพระอัครมเหสี และพระประวัติพระราชโอรสและพระราชธิดาโดยย่อ เรียงลำดับปีที่เสด็จพระราชสมภพและประสูติ พร้อมพระฉายาลักษณ์ พระประวัติพระอัครชายา และพระประวัติพระราชโอรสและพระราชธิดาโดยย่อ เรียงลำดับปีที่ประสูติ พร้อมพระฉายาลักษณ์ พระประวัติพระราชชายา และพระประวัติพระราชธิดาโดยย่อ พร้อมพระฉายาลักษณ์ ประวัติเจ้าจอมมารดา เรียงตามลำดับอักษรของชื่อ และพระประวัติพระราชโอรสและพระราชธิดาโดยย่อ เรียงลำดับตามปีที่ประสูติ พร้อมพระรูป

กรมศิลปากร. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. สมุดภาพจดหมายเหตุพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุวราชสกุลวงศ์.-- พิมพ์ครั้งที่ 2. -- กรุงเทพฯ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร. 2558. 232 หน้า. 1. ราชสกุล. I. ชื่อเรื่อง. 929.709593 ISBN 978-616-283-241-3