ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานประจำเคาน์เตอร์หน้าห้องบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร
เผยแพร่เมื่อ: 15 ต.ค. 62จำนวนผู้เข้าชม:1427
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ลูกจ้างโครงการ ปฏิบัติงานประจำเคาน์เตอร์หน้าห้องบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร
ตามลำดับ ดังนี้

1. นางสาวจิรนันท์ จันทรมนตรี

2. นายปัญญาประวิตร วิชิตานรธีร์

3. นางสาวอำไพ ทุยน้ำเที่ยง

ขอให้ผู้มีรายชื่อ ลำดับที่ 1 เตรียมหลักฐานเพื่อประกอบการทำสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (transcript) 1 ชุด

โดยนำมายื่นที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง