นักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกาาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 06 ก.ย. 65จำนวนผู้เข้าชม:427
 

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 นักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อประกอบการเรียนวิชาปรัชญาประวัติศาสตร์และระเบียบวิธีวิจัย โดยมีนางสาวณัฏฐา กล้าหาญ นักจดหมายเหตุชำนาญการ และนางสาวอาทิพรรษ์ ผาจันดา นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ บรรยาย นายนพดล ภู่ชัย นักจดหมายเหตุชำนาญการ นายศรายุทธ ธรรมโชติ นักจดหมายเหตุชำนาญการ นางสาวเชิญขวัญ นิวัฒน์วราพร นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ และนางกฤตพร หย่องเจริญ เจ้าพนักงานจดหมายเหตุชำนาญงาน นำชม