คู่มือสำหรับประชาชน: การผลิตหรือทำซ้ำจดหมายเหตุในเชิงพาณิชย์
จำนวนผู้เข้าชม:3529

ตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๖ กำหนดว่า ผู้ใดประสงค์จะทำการผลิตหรือทำซ้ำเอกสารจดหมายเหตุไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่้เก็บรักษาอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ต้องยื่นคำขออนุญาตและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อนเริ่มดำเนินการ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ทั้งนี้ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้