ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
จำนวนผู้เข้าชม:139952

จากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ตราขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ แต่กำหนดข้อยกเว้นการไม่เปิดเผยข้อมูลหากจะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือประโยชน์ที่สำคัญของเอกชน ดังนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 และมาตรา 26 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ออกระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ซึ่งกำหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร การปรับ ตรวจสอบ เก็บรักษา ยืม และทำลาย