พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556
จำนวนผู้เข้าชม:18248

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 23 ก วันที่ 13 มีนาคม 2556 ได้ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 เพื่อให้เอกสารราชการที่สิ้นกระแสการใช้งานมีตารางการเก็บเอกสารที่เป็นระบบ และได้รับการประเมินคุณค่าอย่างถูกต้อง สมควรแก่การเก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ของชาติ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ตลอดจนให้มีหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษา อนุรักษ์ และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ