คู่มือสำหรับประชาชน: การนำเอกสารจดหมายเหตุออกไปเพื่อจัดแสดง ซ่อมแซม หรือเหตุจำเป็นอื่นใด
จำนวนผู้เข้าชม:2923

พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๑๔ กำหนดให้เก็บรักษาเอกสารจดหมายเหตุไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ หากผู้ใดประสงค์จะนำออกแสดง ณ ที่ใดๆ เป็นการชั่วคราว หรือเพื่อซ่อมแซม หรือด้วยเหตุจำเป็นอื่นใด ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน ทั้งนี้ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้