คู่มือสำหรับประชาชน: การส่งหรือนำเอกสารจดหมายเหตุออกนอกราชอาณาจักร
จำนวนผู้เข้าชม:2759

ตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดส่งหรือนำเอกสารจดหมายเหตุออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้