คู่มือสำหรับประชาชน: การซ่อมแซมเอกสารจดหมายเหตุ
จำนวนผู้เข้าชม:3060

ตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซมเอกสารจดหมายเหตุ หากประสงค์จะซ่อมแซมต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อนจึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คู่มือสำหรับประชาชน การซ่อมแซมเอกสารจดหมายเหตุ