ติดต่อเรา

ติดต่อ :  ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 

ที่อยู่ : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 0 2282 8423 ต่อ 226

อีเมล : tharchives.mow@gmail.com