ข้อแนะนําในการกรอกแบบฟอร์มนําเสนอเอกสารขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจําแห่งโลกของประเทศไทย

แผนงานมรดกความทรงจําแห่งโลก (Memory of the World) ขององค์การยูเนสโกพยายามที่จะส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นฉบับของเอกสาร (ซึ่งตามค่านิยามของแผนงานนี้รวมการบันทึกภาพ ภาพยนตร์ และเสียงอยู่ด้วย) ที่เป็นหลักฐานสําคัญของการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติดังนั้นขั้นตอนการนําเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนไม่ว่าจะเป็นทะเบียนนานาชาติ (International Register)ทะเบียนของภูมิภาค (Regional Register) หรือทะเบียนของชาติ (National Register) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่แผนงานได้กําหนดขึ้น