วีดิทัศน์


เอกสารขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทย

เอกสารขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทย จำนวน 5 รายการ 1.ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง 2.เอกสารจดหมายเหตุ พระบาทสามเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฎิรูปการบริหารการปกครองประเทศสยาม (พ.ศ. 2411 - 2453) 3.จารึกวัดโพธิ์ 4.บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสยามสมาคมในพระราชูปถัมภ์ ในรอบ 100 ปี 5.ฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับ ชุด ...

ฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับชุด หอพระสมุดวชิรญาณ

ฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับชุด หอพระสมุดวชิรญาณ (The Royal Photographic Glass Plate Negatives and Original Prints Collection)

บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรอบ 100 ปี

บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรอบ 100 ปี ("The Minute Books of the Council of The Siam Society" 100 years of recording international of knowledge in the arts and sciences)

จารึกวัดโพธิ์

จารึกวัดโพธิ์ (The Epigraphic Archives of Wat Pho)

เอกสารจดหมายเหตุ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5)

เอกสารจดหมายเหตุ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฎิรูปการบริหารการปกครองประเทศสยาม (พ.ศ.2411 - 2453) Archival Documents of King Chulalongkorn's Transformation of Siam (1868-1910)

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง (The King Ram Khamhaeng Inscription)