หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารความทรงจำแห่งโลก Selection Criteria for the Memory of the World Register

ความทรงจําแห่งโลก (Memory of the World) คือ ความทรงจําร่วมของคนในโลกที่ได้มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ภาพและเสียง กล่าวคือ เป็นมรดกทางเอกสาร (Documentary Heritage) ของคนในโลกส่วนใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของความคิด การค้นพบ และผลงานของสังคมมนุษย์เป็นมรดกตกทอดจากสังคมในอดีตให้แก่สังคมปัจจุบัน ที่จะสืบสานส่งต่อให้แก่สังคมในอนาคต