เอกสารจดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิรูปการบริหารการปกครองประเทศสยาม (พ.ศ. 2411 – 2453)
ระดับการขึ้นทะเบียน: ระดับโลก ระดับชาติเผยแพร่เมื่อ: 06 พ.ย. 63จำนวนผู้เข้าชม:7728
 

เอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลกชุดนี้เก็บรักษาอยู่ในหอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารที่เขียนบนกระดาษที่ทำด้วยมือ กระดาษข่อย กระดาษสา และกระดาษที่สั่งมาจากต่างประเทศ และที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ ประกอบด้วย พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด บันทึกโต้ตอบ หมายรับสั่ง รายงานการประชุมคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน รายงานเหตุการณ์ และอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปกครองประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นเอกสารของสำนักราชเลขาธิการ และกระทรวง ทบวงกรม ที่ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2435 ซึ่งต่อมาสำนักราชเลขาธิการได้ส่งมอบเอกสารเหล่านี้ให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติและหอสมุดแห่งชาติเก็บรักษาไว้ เฉพาะที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นเอกสารเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน มีจำนวนมากกว่า 800,000 แผ่น ฉบับที่สำคัญที่สุดฉบับหนึ่งคือ "พระราชบัญญัติเลิกทาส พ.ศ. 2445" ส่วนเอกสารที่หอสมุดแห่งชาติเป็นเอกสารหนังสือสมุดไทย กำหนดหมวดหมู่เอกสารไว้ 26 หมวด ประกอบด้วย แนวคิดด้านการศึกษา การจัดระบบการพยาบาลและการสาธารณสุข คมนาคม ขนส่ง การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ การจัดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และวรรณกรรม (พระราชนิพนธ์)

ได้รับการขึ้นทะเบียน มรดกความทรงจำโลก วันที่ 30/5/2552
ได้รับการขึ้นทะเบียน มรดกความทรงจำประเทศไทย วันที่ 21/12/2558