เอกสารการปฏิรูปราชการแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เผยแพร่เมื่อ: 06 พ.ย. 63จำนวนผู้เข้าชม:3509
 

เอกสารการปฏิรูปราชการแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่ 5) (พ.ศ. 2411 – 2453) ปัจจุบันจัดเก็บไว้ที่หอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้รับการขึ้นทะเบียนปี พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นเอกสารเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงของสยาม รวมพระอัจริยภาพทุกด้านที่ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่งเสริมให้สยามอยู่ได้ อย่างสงบประกอบด้วยเอกสารการเลิกทาสและเอกสารอื่น แสดงให้เห็นถึงนโยบาย และการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้กรุงสยาม ดาเนินนโยบายต่างประเทศ ที่ทาให้ประเทศสามารถอยู่ในความสงบได้อย่างดี โดยเป็นเอกสารต้นฉบับทั้งหมด ๘ แสนหน้า