ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง หลักที่ 1 (The King Ram Khamhaeng Inscription)
ระดับการขึ้นทะเบียน: ระดับโลก ระดับชาติเผยแพร่เมื่อ: 06 พ.ย. 63จำนวนผู้เข้าชม:9581
 

ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง หลักที่ 1 (The King Ram Khamhaeng Inscription) จัดเก็บไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำคัญ ที่บันทึกและประกาศข้อมูลข่าวสารสาธารณะ และนโยบายของรัฐโบราณให้สาธารณชนรับทราบ และมีผลต่อประวัติของโลกนอกพรมแดนวัฒนธรรมของไทย ทำให้เข้าใจความสำคัญ ของการปกครอง การค้าขาย การติดต่อแลกเปลี่ยนกับชาติต่างๆ ในช่วงเวลาของยุคสุโขทัย มีความสมบูรณ์ ในตัวเอง นับเป็นเอกสารสาธารณะที่หาได้ยากยิ่ง

ได้รับการขึ้นทะเบียน มรดกความทรงจำโลก วันที่ 16/10/2546
ได้รับการขึ้นทะเบียน มรดกความทรงจำประเทศไทย วันที่ 21/12/2558