คําอธิบายประกอบการกรอกแบบกรอกข้อความเสนอขึ้นทะเบียนเป็นเอกสารมรดกความทรงจําแห่งโลกของยูเนสโกแปลและเก็บความจากคําอธิบายแบบกรอกข้อความของยูเนสโก

ก่อนการตัดสินใจ ควรพิจารณาให้ชัดเจนว่าเอกสารมรดกความทรงจําชิ้นนี้หรือชุดนี้จะเสนอให้เป็นเอกสารมรดกความทรงจําแห่งโลกของประเทศไทย หรือแห่งประเทศไทย หรือเอกสารมรดกแห่งภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก หรือเอกสารมรดกแห่งโลก อย่างไรก็ตามเอกสารที่มีคุณค่าควรเป็นมรดกโลกหรือมรดกแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้น มีคุณค่าในการเป็นเอกสารมรดกแห่งชาติด้วย