การสำรวจเอกสารและเผยแพร่องค์ความรู้การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ จังหวัดนครพนม
เผยแพร่เมื่อ: 29 พ.ค. 67จำนวนผู้เข้าชม:124
 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการสำรวจเอกสารและเผยแพร่องค์ความรู้การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ โดยมีนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับ และนางสาวนภวรรณ ศรีจันทรนิตย์ นักจดหมายเหตุชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักจดหมายเหตุเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กล่าวรายงาน ในการนี้นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และนางสาวขนิษฐา โชติกวณิชย์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง กรมศิลปากรกับการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการคัดเลือกเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งโลก ณ ห้องประชุมวิวแม่น้ำโขง โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง จังหวัดนครพนม

โครงการสำรวจเอกสารและเผยแพร่องค์ความรู้การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ ประจำปี 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2567 ณ จังหวัดนครพนม มีการนำเสนอเอกสารเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งชาติ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ ลำพญาคันคาก ฉบับวัดศรีชมชื่น บ้านพิมาน ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผู้เสนอเอกสาร คือ ผศ. ดร. อธิราชย์ นันขันตี และ ผศ. อภิรดี แข้โส จากสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้วิพากษ์ คือ นางสาวก่องแก้ว วีระประจักษ์ และนางสาวอรวรรณ ทรัพย์พลอย กรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกฯ และพงศาวดารเมืองนครพนม เมืองสกลนคร และเมืองภูวดลสอาง ผู้เสนอเอกสาร คือ ผศ. ดร. สถิตย์ ภาคมฤค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนายพจนวราภรณ์ เขจรเนตร สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผู้วิพากษ์ คือ พลตรี ศ. ดร. ศรศักร ชูสวัสดิ์ นางสาวขนิษฐา วงศ์พานิช และดร. ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์ กรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกฯ ในการนี้ มีหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา นักวิชาการ เครือข่ายศาสนา ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนากว่า 50 คน