การสำรวจเอกสารและเผยแพร่องค์ความรู้การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ จังหวัดสงขลา
เผยแพร่เมื่อ: 28 เม.ย. 66จำนวนผู้เข้าชม:480
 

การสำรวจเอกสารและเผยแพร่องค์ความรู้การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ 

โครงการสำรวจเอกสารและเผยแพร่องค์ความรู้การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติเป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 17 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารและนำเสนอขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำของประเทศไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นระว่างวันที่ 26 - 27 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. นางรักชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสำรวจเอกสารและเผยแพร่องค์ความรู้การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ โดยมีนางนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา กล่าวต้อนรับ นางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กล่าวรายงาน  มีการอภิปรายวิพากษ์แบบกรอกข้อความเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชุมชนวัดบ่อทรัพย์ ผู้เสนอเอกสาร คือ นายปัญญา พูนศิลป์ และผู้อภิปรายวิพากษ์ คือ นางสาวก่องแก้ว วีระประจักษ์ และนางสาวอรวรรณ ทรัพย์พลอย และพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ห้องถ่ายภาพรูปของพ่อ ผู้เสนอเอกสาร คือ นางลินจง โกยะวาทิน ผู้วิพากษ์ คือ ดร.ประจักษ์ วัฒนานุสิทธิ์ และนางสาวขนิษฐา วงศ์พานิช ณ ห้องประชุมปรมี โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 65 คน

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ศึกษาดูงาน ณ วัดบ่อทรัพย์ อำเภอสิงหนคร และสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อดูเอกสารต้นฉบับที่เสนอขึ้นทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสงขลาและภาคใต้