สมุดบันทึกการประชุมของคณะกรรมการสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่าง พ.ศ. 2447 จนถึง พ.ศ. 2547
ระดับการขึ้นทะเบียน: ระดับโลก ระดับชาติเผยแพร่เมื่อ: 06 พ.ย. 63จำนวนผู้เข้าชม:2664
 

สมุดบันทึกการประชุมของคณะกรรมการบริหารสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 16 เล่ม มีการจดบันทึกเป็นภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เมื่อแรกก่อตั้งในปี พ.ศ. 2447 – 2547 โดยได้มีการจดบันทึกเป็นภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเสนอแนวความคิด การบริหารองค์กร รวมไปถึงอุปสรรค และความสำเร็จที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกสารทางด้านสังคมประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากสามารถบ่งบอกความเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไทยในอดีตถึงปัจจุบัน

ได้รับการขึ้นทะเบียน มรดกความทรงจำประเทศไทย วันที่ 21/12/2558
ได้รับการขึ้นทะเบียน มรดกความทรงจำโลก วันที่ 14/6/2556