ลงทะเบียน

แบบกรอกข้อความ เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติของประเทศไทย
การใช้แบบกรอกข้อความ:
ท่านสามารถกรอกแบบกรอกข้อความถึงคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งชาติผ่านเว็บไซต์ www.nat.go.th/mow หรือถ่ายสำเนาแบบกรอกข้อความ หากช่องว่างที่ให้ไว้ยังไม่เพียงพอท่านอาจจัดทำเอกสารขึ้นใหม่โดยใช้หัวข้อตามที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
*
*
*
ส่วนที่ 1
(สรุปลักษณะทั่วไป ความโดดเด่นเป็นหนึ่ง และไม่อาจทดแทนได้)
2.1 ชื่อ (บุคคลหรือองค์กร)
2.2 ความเกี่ยวข้องกับเอกสาร
3.1 ชื่อและรายละเอียดของเอกสาร
(แนบรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร : ดูรายละเอียดในคำอธิบายทั่วไป)
4. เหตุผลและข้อชี้แจงสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อประกอบการพิจารณา:
(หากเนื้อที่ไม่เพียงพอ ให้แนบเอกสารเพิ่มเติมได้และต้องตอบคำถามทุกข้อ)
4.1 ได้ผ่านการพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเป็นของแท้
4.2 ได้ผ่านการประเมินแล้วว่ามีความสำคัญระดับชาติ มีความโดดเด่นเป็นหนึ่ง ไม่สามารถหามาทดแทนใหม่ได้
(ก) เวลา
(ข) สถานที่
5.1 เจ้าของเอกสาร (ชื่อและรายละเอียดสถานที่ติดต่อ)
5.2 ผู้ดูแลรักษาเอกสาร (ชื่อและรายละเอียดสถานที่ติดต่อหากแตกต่างจากข้อ 5.1)
(ก) ประเภทของเจ้าของตามกฎหมาย (เอกสารส่วนบุคคล องค์กรภาครัฐหรือเอกชน)
(ข) ความสะดวกของคนทั่วไปในการใช้เอกสาร
6.1 มีแผนงานบริหารจัดการเอกสารนี้หรือไม่ (หากมีให้แนบแผนบริหารจัดการโดยย่อ หากไม่มีโปรดให้เหตุผลและอธิบายวิธีการจัดเก็บและดูแลรักษาเอกสารนี้ในปัจจุบัน)
7.1 โปรดให้รายละเอียดการปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับเอกสารที่เสนอกับ (ก) เจ้าของเอกสาร
(ข) ผู้ดูแลรักษา
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเพิ่มเติม
ข้อมูลต่อไปนี้จะไม่นำมาพิจารณาประกอบการตัดสินการขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติของประเทศไทย แต่จะบันทึกเป็นข้อมูลเพิ่มเติมไว้ในฐานข้อมูล ข้อมูลบางส่วนอาจนำมาจากแผนงานบริหารจัดการ (ข้อ 6 ข้างต้น)
8.1 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับภาวะอันตรายหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดกับเอกสารนี้
9.1 ให้รายละเอียดของการอนุรักษ์และสงวนรักษาเอกสารนี้ (ก) สภาพของเอกสารในปัจจุบัน
(ข) ประวัติการอนุรักษ์
เอกสารและรูปภาพ
อัปโหลดไฟล์เอกสารแบบฟอร์มขึ้นทะเบียน :
Clear selectionเลือก..
อัปโหลด

*อัปโหลดเฉพาะไฟล์ .doc,.docx,pdf เท่านั้น
ชื่อไฟล์เอกสาร 
แสดงตัวอย่าง 
ลบไฟล์ 
No data to display
อัปโหลดรูปภาพประกอบ :
Clear selectionเลือก..
อัปโหลด

*อัปโหลดเฉพาะไฟล์ .png, .jpg เท่านั้น
ชื่อไฟล์รูปภาพ 
ตัวอย่าง 
ลบรูปภาพ 
No data to display

แนบเอกสาร
พิมพ์เอกสาร
 
บันทึกคำขอ
 
ส่งเอกสาร
 

*หมายเหตุ
หากบันทึกคำขอ จะสามารถกลับมาแก้ไขด้วย อีเมล,รหัสเอกสาร/เบอร์โทร
หากส่งเอกสาร จะไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้