v
v
ค้นหา
รีเซ็ท
ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเอกสารมรดกที่นำเสนอ:
ศิลาจารึก
ระดับการขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลก:
- มรดกความทรงจำโลก ปี พ.ศ. 2564
สถานะการได้รับขึ้นทะเบียน:
ขึ้นทะเบียน