ทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

ทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

  1. ทะเบียนระดับนานาชาติหรือระดับโลก (International Register)
  2. ทะเบียนระดับภูมิภาค (Regional Register)
  3. ทะเบียนระดับชาติ (National Register)
  4. ระดับท้องถิ่น (Local Register)
Category