วัน เวลา ที่ให้บริการ

เอกสารจดหมายเหตุลายลักษณ์
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30 น. - 16.00 น.
เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.00 น.
ปิดบริการ
วันเสาร์สุดท้ายของเดือน วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี และระหว่างวันที่ 15 - 31 ธันวาคม เนื่องจากตรวจสอบเอกสารประจำปี