102 ปี จาก “อินฟลูเอนซา” สู่ “โคโรนาไวรัส” ในสยามประเทศ (EP.04)
เผยแพร่เมื่อ: 28 มิ.ย. 64จำนวนผู้เข้าชม:117

102 ปี จาก “อินฟลูเอนซา” สู่ “โคโรนาไวรัส” ในสยามประเทศ
EP.04 บทเรียนจากประวัติศาสตร์สู่ความปกติใหม่ New Normal

ท่านผู้อ่านผู้ติดตามเกร็ดจากเอกสารจดหมายเหตุ 102 ปี จาก “อินฟลูเอนซา” สู่ “โคโรนาไวรัส” ในสยามประเทศ 3 ตอนที่ผ่านมา คงจะได้เห็นแล้วว่า จดหมายเหตุนั้น จะเอกสารก็ดี จะภาพก็ดี ล้วนเป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิชั้นดีสำหรับศึกษาเรื่องราวบทเรียนประวัติศาสตร์ เพื่อประยุกต์ปรับใช้ในปัจจุบัน และต่อยอดพัฒนาค้นคว้าวิจัยให้เกิดประโยชน์ในอนาคต
--------------------------------
บทเรียนความปกติใหม่ New Normal กับงานจดหมายเหตุ

คำหนึ่งที่ได้ยินบ่อยท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ก็คือ ความปกติใหม่ หรือ New Normal อันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงปรับตัวของทั้งปัจเจกชนและองค์การต่าง ๆ องค์กรและหน่วยงานจดหมายเหตุก็ได้ก้าวสู่วิถีแห่งความปกติใหม่เช่นเดียวกัน

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้ร่วมกับสมาคมจดหมายเหตุไทย จัดการเสวนาออนไลน์ถ่ายทอดสด (Live) ผ่านทาง Facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในหัวข้อ ความปกติใหม่ (New Normal) ที่ท้าทายงานจดหมายเหตุ : บททดสอบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันจดหมายเหตุสากล 2020 วันที่ 9 มิถุนายน โดยผู้บริหารองค์กรและหน่วยงานจดหมายเหตุ 6 แห่ง ได้แก่ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) สวทช. หอจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทย และ Thai PBS ได้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนในการปรับตัวขององค์กรและวิธีการทำงานแบบ New Normal ในยุคโควิด 19

เอกสารและหนังสือจดหมายเหตุเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย

การระบาดของ COVID-19 หรือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย ส่งผลกระทบมหาศาลต่อเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม วิถีชีวิต ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปรับตัวทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ จึงได้มีการตั้ง คณะกรรมการจัดทำจดหมายเหตุการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และอนุรักษ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้าอ้างอิง ในอนาคต โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญ 2 ประการ คือ

1. การรวบรวมเอกสารสำคัญจากหน่วยงานราชการในส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อประเมินคุณค่า จัดเก็บ และอนุรักษ์ไว้เป็นเอกสารจดหมายเหตุ
2. การจัดทำหนังสือจดหมายเหตุเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ซึ่งจะมีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ข้อมูลจำเพาะของโรค จุดเริ่มต้นการแพร่ระบาดที่เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน การแพร่ระบาดในประเทศไทยและทั่วโลก ผลกระทบและการปรับตัวของภาครัฐและประชาชน การบริหารจัดการสถานการณ์ของรัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่น


การแจกจ่ายอาหารให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19


การสวดมนต์ของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่ต้องนั่งเว้นระยะ และใช้หน้ากากอนามัย

ในระดับนานาชาตินั้น COVID-19 เป็นโรคระบาดที่แพร่กระจายรุนแรงไปทุกภูมิภาคทั่วโลก สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SARBICA (The Southeast Asia Regional Branch International Council on Archives) ซึ่งประกอบด้วยองค์การจดหมายเหตุระดับชาติจากประเทศสมาชิก 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ได้ริเริ่มโครงการ ASEAN Pandemic Responses Archives หรือ APARA เพื่อรวบรวมข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับโรคระบาด COVID-19 และโรคระบาดอื่น ๆ ในอดีตจากประเทศสมาชิก SARBICA โดยมุ่งหวังเผยแพร่เป็นความรู้สำหรับการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้า


ตราสัญลักษณ์สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SARBICA (The Southeast Asia Regional Branch International Council on Archives)

ผู้เรียบเรียง นางสาวพุธิตา ขำบุญลือ นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ
คณะทำงานด้านการจัดการองค์ความรู้ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เอกสารอ้างอิง
Sarbica. 2021. “ASEAN Pandemic Responses Archives (APARA).” เข้าถึงจาก http://www.sarbica.org.my/…/62-asean-pandemic-responses-arc…
Sarbica. 2021. “LIST OF MEMBERS”เข้าถึงจาก http://www.sarbica.org.my/index.php/list-of-members
การเสวนา:
สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. 2563. “ความปกติใหม่ (New Normal) ที่ท้าทายงานจดหมายเหตุ: บททดสอบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19” เข้าถึงได้จาก https://www.facebook.com/182185541 474303
ภาพจากโครงการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "NEW NORMAL" จัดโดยศูนย์อบรมถ่ายภาพสามกรุง ร่วมกับบริษัท โซนี่ ไทย จำกัด

#องค์ความรู้จากจดหมายเหตุ