พระราชนิยมเรื่องเครื่องแต่งกายหญิงบรรดาศักดิ์ในงานพระศพพระราชวงศ์
เผยแพร่เมื่อ: 06 พ.ค. 60จำนวนผู้เข้าชม:700

 ในคราวงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา พุทธศักราช 2467 เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี ได้มีหนังสือกราบบังคมทูลเรียนพระราชปฏิบัติเรื่องเครื่องแต่งกายหญิงบรรดาศักดิ์ในงานพระศพพระราชวงศ์ชั้นสูงเพื่อให้เป็นระเบียบปฏิบัติต่อไป

          แต่เดิมการแต่งกายในการทำบุญ 7 วัน 50 วัน และ 100 วัน พระศพพระราชวงศ์ชั้นสูง ไว้พระศพในพระบรมมหาราชวัง พระราชวงศ์จะทรงแต่งเครื่องดำและขาวตามลำดับชั้นและพระชนมายุ ข้าราชการที่เนื่องในราชสกุลแลราชินิกุล ตลอดถึงพระญาติของพระศพ หรือข้าหลวงเดิมในรัชกาลนั้นจะแต่งขาว ครั้นเมื่อมีการไว้พระศพนอกพระบรมมหาราชวัง และมีหญิงบรรดาศักดิ์มากขึ้น (ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์) และไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แต่งขาว ทำให้ลำบากในการปฏิบัติในคราวงานพระศพ

          พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชนิยม ดังนี้

          ผู้ที่เกี่ยวข้องเปนญาตินั้นดูไม่มีปัญหาจริง แต่ส่วนผู้ที่มิใช่ญาตินั้นชอบกลอยู่ ถ้าจะถือเอาแบบอย่างยุโรป ผู้ไปช่วยงานศพ จะเปนญาติหรือมิใช่ก็ตามคงแต่งดำทั้งนั้น ผิดกันแต่ญาติมักมีผ้าคลุมหัว ผู้มิใช่ญาติใส่หมวก ส่วนธรรมเนียมของเราถือกันว่าการแต่งดำหรือขาวแล้วแต่วัยของผู้ตายเปรียบกับวัยของผู้ไปช่วยงาน หรือถ้าเปนข้าเปนศิษย์ก็แต่งขาว ผู้ที่มิได้เปนญาติจึ่งต้องรู้สึกลำบากในเรื่องแต่งตัวทุกๆคราวมา ฝ่ายเราที่จะให้บัญญัติในเรื่องนี้ก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกัน เพราะถ้าจะบอกว่าให้แต่งดำ เจ้าภาพอาจจะว่าจองหองตีตนเปนญาติที่แก่กว่า แต่ครั้นว่าจะบอกให้แต่งขาวผู้แต่งอาจถูกด่าว่าประจบเจ้าภาพเกินไปก็ได้ เมื่อใคร่ครวญดูโดยรอบคอบแล้วจึ่งเห็นว่า พอมีทางกลางอยู่ คือให้นุ่งดำสรวมเสื้อขาวหรือเสื้อสีเทา ดูจะเปนที่เรียบร้อยเหมาะแก่กาลสมัยดี

หมายเหตุ คงเขียนและสะกดคำตามอย่างเอกสารจดหมายเหตุ

ที่มา : ร.6 บ 1.6/35 เครื่องแต่งกายหญิงบรรดาศักดิ์ในงานพระศพพระราชวงศ์