การบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2469
เผยแพร่เมื่อ: 08 ธ.ค. 59จำนวนผู้เข้าชม:548

ภายหลังจากเสด็จสวรรคต 1 ปี การพระราชกุศลถวายพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นยังมิเคยทำ คราวสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ก็ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การพระราชกุศลวันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิบัติตามระเบียบงานพระราชพิธีของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยปฏิบัติตามแบบพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชกุศลพระบรมอัสถิพระบาทสมเดจพระรามาธิบดีที่ 6 พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2469

          เจ้าพระยาวรพงศพิพัฒน ผู้รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ตั้งแต่พระบาทสมเดจพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตนับตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2468 เปนต้นมา ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2469 บัญจบรอบปีครบกำหนดที่จะได้เปลื้องทุกข จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการบำเพญพระราชกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายสนองพระเดชพระคุณ มีกำหนดการ ดังนี้

          ในวันที่ 25 พฤศจิกายน เจ้าพนักงานจะได้เตรียมการพระราชกุศล นี้  ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ตั้งบุษบกทองคำเปนที่ประดิษฐานพระบรมอัสถิประดับด้วยเครื่องสิริราชูประโภคแล้วสรัพ

          เวลาบ่ายเจ้าพนักงานเชิญพระพุทธรูปปฐมเทศนา (ของพระบาทสมเดจพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) ประดิษฐานเหนือม้าหมู่บนพระแท่นเศวตฉัตร เชิญพระบรมอัสถิพระบาทสมเดจพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานในบุษบกทองคำ

          ถึงเวลา 5 นาฬิกาหลังเที่ยง พระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวเสดจพระราชดำเนิรด้วยรถยนตรพระที่นั่งจากพระราชวังดุสิต ประทับรถพระที่นั่งน่าพระทวารเทเวศรรักษาเสดจพระราชดำเนิรเข้าในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เจ้าพนักงานนิมนตพระสงฆ มีสมเดจพระสังฆราชเจ้าเปนประธานกับพระสงฆราชาคณะรวม 20 รูป เข้าประจำยังอาสน พระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการพระบรมอัสถิแล้วทรงเครื่องนมัสการพระพุทธรูป พระสงฆ 20 รูปสวดพระพุทธมนตร จบแล้วพระสาสนโสภณขึ้นธรรมาสน (เป็นพระธรรมโกศาจารย วัดราชาธิวาส ถวายเทศนาแทน ด้วยพระสาสนโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส ติดการสอบไล่)พระบาทสมเดจพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องนมัสการบูชาธรรม พระสาสนโสภณถวายศีลแลถวายเทศนา จบแล้วพระสงฆถวายอนุโมทนา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆทั้งนั้นสดับปกรณแล้วทรงประเคนไทยธรรมกัณฑเทศน สมเดจพระสังฆราชเจ้าถวายอดิเรก สมเดจพระราชาคณะถวายพระพรลากลับ แล้วทรงทอดผ้าพระสงฆอีก 100 รูปสดับปกรณ ต่อจากนี้จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินปลีกแก่พระบรมวงศานุวงศตลอดถึงข้าราชการ อันเปนราชสกูลแลราชินีกูล ทั้งฝ่ายน่าฝ่ายในเสรจแล้วเสดจพระราชดำเนิรกลับพระราชวังดุสิต

ที่มา ร.7 ว5.2/17 การพระราชกุศลวันสวรรคตรัชกาลที่ 6 และงานพระบรมอัฏฐิ

หมายเหตุ คงเขียนและสะกดตามอย่างเอกสารจดหมายเหตุ