ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการปฏิบัติงานประจำเคาน์เตอร์หน้าห้องบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร
เผยแพร่เมื่อ: 11 ต.ค. 62จำนวนผู้เข้าชม:1801
 

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างโครงการปฏิบัติงานประจำเคาน์เตอร์หน้าห้องบริการกรมหลวงพิชิตปรีชากร ดังนี้

1. นางสาวพรอาภา  สุทธิภาค

2. นางสาวกมลวรรณ  เนียมทอง

3. นายปัญญาประวิตร  วิชิตานรธีร์

4. นางสาวจิรนันท์  จันทรมนตรี

5. นางสาวทิพารัตน์  ปิลันธศุกล

6. นางชนัดดา  อายุยืน

7. นางสาวปนัดดา  เหลืองสกุลพงษ์

8. นางสาววารีนุช  กว้างนอก

9. นางสาวสุจิตรา  ดีทิพย์

10. นางสาวพิชามญชุ์  อาจคะนอง

11. นางสาววริศรา  ปิ่นแก้ว

12. นางสาวอำไพ  ทุยน้ำเที่ยง

13. นาย ภาณุ  วุฒิจินดา

สอบคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2282 8423 ต่อ 301 ในวันและเวลาราชการ