ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2565)
เผยแพร่เมื่อ: 27 เม.ย. 65จำนวนผู้เข้าชม:70
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2
(เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2565)