ข้าราชการทหาร กองทัพไทย ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 17 มี.ค. 65จำนวนผู้เข้าชม:134
 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ข้าราชการทหาร กองทัพไทย ผู้อบรมหลักสูตรประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารขั้นพื้นฐานเพื่อการปฏิบัติงานของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จำนวน 20 นาย เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยนางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กล่าวต้อนรับ นางสาวณัฏฐา กล้าหาญ และนางสาวพรภัทรา สารประสพ บรรยาย และนางสาวมณีรัตน์ พุทธอุปถัมภ์ นางสาวดุษฎี ชัยเพชร นางสาววัชราภรณ์ สิทธิวิไล และนางขนิษฐา แจงบำรุง นำชม