ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต์ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ จำนวน 1 ราย
เผยแพร่เมื่อ: 14 ธ.ค. 64จำนวนผู้เข้าชม:16
 

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต์ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ จำนวน  1 ราย