ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 รายการ
เผยแพร่เมื่อ: 07 พ.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:127

ประกาศสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 รายการ

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 200 รีม

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำตรายาง จำนวน 12 อัน

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอัดขยายภาพ ขนาด 4x6 จำนวน 303 รูป