ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เผยแพร่เมื่อ: 25 มี.ค. 63จำนวนผู้เข้าชม:337

ตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ปิดการให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นการชั่วคราว เพื่อให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดของกรมศิลปากรที่มีภารกิจการให้บริการ แหล่งเรียนรู้ เป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวทางควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุทุกประเภท

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2563

 

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด ทางหอจดหมายเหตุแห่งชาติจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ขออภัยในความไม่สะดวก