หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำหนังสือที่ระลึก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เผยแพร่เมื่อ: 27 มี.ค. 62จำนวนผู้เข้าชม:517

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำหนังสือที่ระลึก
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

          เมื่อวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ นายวีระ โรจนพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2/2562 ในการนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและรับรองหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากลั่นกรองการจัดทำหนังสือที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมแบบสรุปการขอจัดทำหนังสือที่ระลึก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีข้อกำหนดหลัก ได้แก่

1. วัตถุประสงค์การจัดทำหนังสือที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก และเพื่อเป็นการน้อมนำพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท พระราชกรณียกิจ หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญหน้า

2. ลักษณะเนื้อหา ต้องเกี่ยวข้องด้วยพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือเป็นหนังสือเก่าที่มีคุณค่าหายาก หรือหนังสือกวีนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งควรแต่งด้วยคำประพันธ์ชั้นสูงอย่างถูกต้องตามหลักฉันทลักษณ์

3. ลักษณะการพิมพ์ มีการกำหนดชื่อหนังสือ แบบปก ภาพประกอบ ต้องเหมาะสมกับการเฉลิมพระเกียรติ ต้องไม่เป็นไปเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร หรือผู้สนับสนุนการพิมพ์ ส่วนขนาดและจำนวนพิมพ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหน่วยงานเจ้าของหนังสือ โดยงบประมาณจัดทำหนังสือต้องเป็นงบประมาณของหน่วยงานเจ้าของหนังสือ หรือจากการสนับสนุนของหน่วยงานอื่นๆ และต้องจัดทำหนังสือให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2563 หรืออาจแล้วเสร็จหลังเดือนพฤษภาคม 2563 หากมีความจำเป็น โดยให้แจ้งเหตุผลประกอบต่อสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

4. การเผยแพร่ หน่วยงานเจ้าของหนังสือต้องเป็นผู้แจกจ่ายเผยแพร่ และห้ามจำหน่าย รวมทั้งต้องส่งมอบหนังสือที่จัดทำให้แก่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรไม่น้อยกว่า 10 เล่ม/ชุด ต่อเรื่อง

          สำหรับหน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิ สมาคม ชมรมหรือบริษัท/ห้าง/ร้านที่มีความประสงค์จะร่วมจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ จะต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์พร้อมแบบสรุปการขอจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ ส่งไปยังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 10300 โทร. 0 2282 8423, 0 2281 1599 ต่อ 142-145 โทรสาร 0 2281 5341, 0 2282 3826 และสามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และดาวน์โหลดแบบสรุปการจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ ได้ที่ เว็บไซต์ของกรมศิลปากรที่ www.finearts.go.th และเว็บไซต์ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ www.nat.go.th ได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 และจะต้องส่งคำขอจัดทำหนังสือที่ระลึกภายในวันที่ 22 เมษายน 2562  

          ทั้งนี้ การเสนอขอจัดทำหนังสือที่ระลึกฯในส่วนของหน่วยงานภาครัฐจะต้องผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนจะต้องผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากหัวหน้าหน่วยงาน/องค์กร นอกจากนี้ หนังสือที่ระลึกฯ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว หากหน่วยงานเจ้าของหนังสือประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกไปใช้พิมพ์ในหนังสือให้แจ้งขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ฯ ไปยังคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล  

ดาวน์โหลดแบบสรุปการจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ https://drive.google.com/file/d/1AS1gn6vTNxUinzPs4c8TwmjAnI5yW2zo/view?usp=sharing