ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
เผยแพร่เมื่อ: 07 ธ.ค. 65จำนวนผู้เข้าชม:91
 

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น. นางณิชชา จริยเศรษฐการ ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยพิจารณารายละเอียดและความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาให้เป็นไปตามมาตรฐานเชิงวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ