คณะครูจากโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
เผยแพร่เมื่อ: 02 พ.ย. 65จำนวนผู้เข้าชม:237
 

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. คณะครูจากโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดยมีนายนพดล ภู่ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบันทึกเหตุการณ์ นางพัชรินทร์ ลั้งแท้กุล ผู้อำนวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ นางสาวณัฏฐา กล้าหาญ นางสาวมณีรัตน์ พุทธอุปถัมภ์ นักจดหมายเหตุชำนาญการ นางสาวอาทิพรรษ์ ผาจันดา นางสาวเชิญขวัญ นิวัฒน์วราพร นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ นางกฤตพร หย่องเจริญ เจ้าพนักงานจดหมายเหตุชำนาญงาน และนางขนิษฐา แจงบำรุง บรรยายและนำชมงานจดหมายเหตุ